Facebook

Objavljuje javno nadmetanje:

I Predmet prodaje su rabljene poluprikolice i to:

Redni broj Predmet prodaje Proizvođač Model Godina proizvodnje Broj šasije Elektronski volumetar Raspored komora m3
1 Poluprikolica cisterna FLUID CSP D1 38 2 B 2002

Z29C382BZ31555136 S.A.Sening 1004-J 13-4,7-19
2 Poluprikolica cisterna FLUID CSP D1 38 2 B 2002 Z29C382BZ31555135 S.A.Sening 1004-J 13-4,7-19
3 Poluprikolica cisterna FLUID CSP D1 38 2 B 2003 Z29C382BZ31555185 S.A.Sening 1004-J 13-6,7-17
4 Poluprikolica cisterna FLUID CSP D1 38 2 B 2003 Z29C382BZ31555184 S.A.Sening 1004-J 13-6,7-17
5 Poluprikolica cisterna FLUID CSP D1 38 2 B 2003 Z29C382BZ31555186 S.A.Sening 1004-J 13-6,7-17

II Način prodaje

Vozila se prodaju pojedinačno. Vozila se mogu razgledati na lokaciji Ulica 103.Brigade 10, Zabok 22.11.2018. i 23.11.2018.g. u vremenu od 09-13 sati. Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno" čime su isključeni svi naknadni prigovori. Vozila iz ponude prodaju se odjavljena od osiguranja i registracije. Vozila se ne koriste. Sve poreze i pristojbene obveze snosi kupac. Kupac je dužan preuzeti vozila na navedenoj lokaciji te obavezno skinuti naljepnice i maknuti oznake tvrtke Tifon prije daljnje upotrebe. Odabir se vrši za svaku stavku iz ponude zasebno, a po kriteriju najviše ponuđene cijene. Ponuditelji su obvezni u svojoj ponudi navesti jediničnu cijenu svake stavke za koji podnose ponudu bez PDV-a i s PDV-om. Cijena se izražava u HRK.

III Uvjeti prodaje

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe. Ponude moraju biti pisane čitko, neizbrisivom tintom i s jasno istaknutim jediničnim cijenama za svako vozilo koje se nudi (u kn, bez PDV-a i s PDV-om).

Ponuda se podnosi u zatvorenoj omotnici, na kojoj mora biti naznačen ponuditelj (naziv tvrtke, obrta/ime i prezime, sjedište/adresa) s jasnom naznakom "NE OTVARATI - PONUDA ZA KUPNJU TERETNIH VOZILA", te mora sadržavati:

1) Rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe.original ili ovjerena preslika) tj. Obrtovnicu za obrt (original ili ovjerena preslika) odnosno Ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe;

2) Redni broj vozila, broj šasije te marku i tip vozila iz Tablice pod točkom I. ovog oglasa za koje se podnosi ponuda te ponuđeni iznos za pojedino vozilo koje ponuditelj nudi (u HRK, bez PDV-a i s PDV-om) - sve na posebnom vlastitom listu ovjerenom i potpisanom od strane ponuditelja;

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjene uvjete iz nadmetanja, ima najvišu cijenu po pojedinom vozilu a prema uvjetima ovog oglasa.

Ponuđene cijene su fiksne i nepromjenjive u roku valjanosti ponude koji iznosi 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.

IV Dostava ponuda

Ponude se mogu poslati poštom na adresu Tifon d.o.o., Zadarska 80/III, 10 000 Zagreb, n/p Željka Franolić ili predati neposredno na urudžbeni zapisnik na istoj adresi. Rok za predaju ponuda na navedenu adresu je do 30.11.2018.g. do 12:00 sati. Razmatrat će se samo one ponude koje budu kompletne i budu zaprimljene u urudžbenom zapisniku do navedenog roka. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici, s jasnom naznakom "NE OTVARATI - PONUDA ZA KUPNJU POLUPRIKOLICA" te nazivom i adresom ponuditelja.

V Ostale informacije

Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje rabljenih poluprikolica će obaviti odabir najpovoljnije ponude najkasnije u roku do 7 (sedam) dana od dana otvaranja ponuda, odnosno isteka roka za predaju ponuda, a o čemu će svi ponuditelji biti pismeno obaviješteni u roku 7 (sedam) dana od datuma odabira najpovoljnijih ponuda. Otvaranje ponuda neće biti javno. Najpovoljniji ponuditelj je dužan potpisati kupoprodajni ugovor i platiti ponuđenu cijenu uvećanu za iznos PDV-a u roku od 15 (petnaest) dana od datuma primitka obavijesti o odabiru i preuzeti vozilo/vozila. U protivnom, prodavatelj će pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na potpis ugovora.

Prodavatelj pridržava pravo poništenja ovog nadmetanja, kao i pravo neodabrati niti jednu ponudu, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima. Prodavatelj nije dužan ponuditeljima obrazlagati razloge za donošenje takve odluke. Podnošenjem ponude ponuditelji prihvaćaju sve uvjete iz ovog oglasa.

×